Translation aids: 

 • Faridkot Tika
 • Mahan Kosh 
 •  

list of historical books 

 • Sri Gur Sobha, by Saina Singh, 1711 
 • Gurbilas Patshahi 10, Koer Singh Kalaal, 1751
 • Bansavalinama, Kesar Singh Chhibar, 1769
  •  
 • Sri Gur Mehima Prakash, Bava Svaroop Chand & Kripa Dayal Singh, 1776
 • Gurbilas Patshahi 10, Sukha Singh, 1797 
 • Pracheen Panth Prakash, Rattan Singh Bhangu, 1841 
 • Gurpratap Suraj Granth, Santhok Singh, 1843 
 • Naveen Panth Prakash, Gyani Gyan Singh, 1880