• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

A Singh's Gaze ⁣


ਪ੍ਰਗਟੀ ਜਬਿ ਜਗ ਮਾਤ ਅਗਾਰੀ । ਦਰਸ਼ਨਿ ਦੇਖਿ ਹਰਖ ਭਾ ਭਾਰੀ ।੩੯।⁣

When the Mother of the World [Goddess] took form in front of Guru Gobind Singh, he was extremely pleased. ⁣

ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਯੋ ਕਿਸ ਅਸ ਥਾਏ । ਉਚਿਤ ਅੰਗ ਜਹਿ ਰੂਪ ਬਸਾਏ । ਸਭਿ ਤਨ ਮਹਿ ਪਾਵਨ ਹੈਂ ਨੈਨਾ । ਤਹਾਂ ਬਾਸ ਦੀਨਸਿ ਗੁਨ ਐਨਾ ।੪੦।⁣

He thought in his mind, 'where best in my body should I place her form? The purest place on the body is the eyes' - so that's where the Guru Gobind Singh, the Virtuous, placed the Goddess [and closed his eyes to hold that energy/form].⁣

ਪੰਥ ਅਗਾਰੀ ਟਿਕੈ ਨ ਕੋਊ । ਜੋਤਿ ਤੇਜ ਲੋਚਨ ਧਰਿ ਸੋਊ । ਰਹਿਤਵਾਨਿ ਸਿਖ ਸਿੰਘ ਜੁ ਮੇਰੇ । ਦੁਸ਼ਟੈ ਨਸ਼ਟੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਸੁ ਹੇਰੇ ।੪੧।⁣

[The Guru Thought] "No one will be able to stand in front of my Panth, I will instill in their eyes this piercing radiance [of the Goddess]. That Rehatvaan [keeper of the code] Singh and Sikh of mine will be able to destroy any enemy just by their [piercing] gaze. ⁣

ਬਹੁ ਤੁਰਕਨਿ ਸੰਗ ਏਕ ਲਰਾਊ । ਅਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੁਤਿ ਪੰਥ ਚਲਾਊ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਦ੍ਰਿਗ ਕਰੇ ਮਿਲਾਵਨ । ਦੇਖਿ ਦੇਵਿ ਕੋ ਬਾਸਿ ਬਸਾਵਨ।੪੨।⁣

By themselves they'll be able to fight against many Turks, this is the strength that I will bestow upon the Panth I started." So this is why the Guru closed his eyes when seeing the Goddess, to instill Her power into the eyes of his Singhs.

Gurpratap Suraj Prakash [1843], author: the Great Poet Santokh Singh⁣

Rut 3, Chapter 12 ⁣

212 views0 comments

Recent Posts

See All