• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Aarti - Sarbloh Guru Granth Sahibਗਗਨ ਥਾਲ ਰਵਿ ਸਸਿ ਦ੍ਵੈ ਦੀਪਕ ਉਡਗਨ ਰਤਨ ਜੜਾਨਾ ॥

The sky is the [cosmic] plate, the sun and moon are the two lamps, the stars are the embedded jewels


ਸਰਬ ਭੂਤ ਲੈ ਜੋਤਿ ਜਗਾਈ ਆਰਤੀ ਮੰਗਲ ਠਾਨਾ ॥

All the elements are used to light the lamps, the joyous Aarti has commenced !


ਬਾਵਨ ਧੂਪ ਜਗਤ ਸੰਪੁਟ ਨਭ ਮਾਰੁਤ ਚਵਰ ਝੁਲਾਨਾ ॥

The whole world exudes the incense of sandalwood, your resting place is the sky, the whisk is the flowing wind!


ਨਾਮ ਸੁਧਾ ਰਸ ਕੀਰਤਨਿ ਗਾਵਤ ਧ੍ਯਾਵਤ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨਾ ॥1॥

The Divine Name, the elixir of Amrit, is the singing and contemplation of the Divine who Holds the Bow!


ਸਗਲ ਬਨਸਪਤਿ ਫੂਲ ਚੜਾਵਤ ਬਿਸ੍ਵ ਰੂਪ ਭਗਵਾਨਾ ॥

The offerings of flowers are the vegetation of the entire world, the entire universe is your form oh Bhagvaan!


ਸਹੰਸ ਨੇਤ੍ਰ ਮੂਰਤਿ ਹੈ ਸਹਸਾ ਸਹੰਸ ਪਾਦ ਭੁਜ ਪਾਨਾ ॥

You have thousands of eyes and thousands of forms, thousands of legs, arms and hands!


ਸਹੰਸ ਨਾਮ ਨੌਤਨ ਨਿਤਯ ਧ੍ਯਾਵਤ ਤਦ੍ਯਪਿ ਨ ਮਹਿਮਾ ਜਾਨਾ ॥

[Sheshnaga] contemplates on thousands of new names daily but still cannot comprehend your greatness!


ਨੇਤਿ ਨੇਤਿ ਸੁਰ ਨਿਗਮ ਪੁਕਾਰਤ ਬਿਅੰਤ ਅਨੰਤ ਬਖਾਨਾ ॥2॥

The Gods and Vedas yell out "Your Limit is not reached here! Your Limit is not reached there!", countless have called you Limitless!


This portion from the Sarbloh Granth is under the heading, "Now begins Aarti for the Formless Divine" ਅਥ ਨਿਰਗੁਨ ਆਰਤੀ" and mimics the Aarti written by Guru Nanak in Adi Guru Granth Sahib. While the entire passage couldn't find here on Instagram the last line reads:


ਜੋ ਯਹਿ ਪੜੈ ਸੁਨੈ ਚਿੱਤ ਲਾਵੈ ਪਾਵੈ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ ॥

Those who read or listen attentively to this Aarti will experience liberation


Sarbloh Granth, author: Guru Gobind Singh

Volume 1: page 148

559 views0 comments

Recent Posts

See All