• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Absorbed in Kirtan, Pooja, and Kathaਦੋਹਰਾ ॥ ਕੀਰਤਨ ਪੂਜਾ ਅਰ ਕਥਾ ਇਨ ਮੈਂ ਜਿਸ ਅਭਿਆਸ ॥ Those who absorb themselves in these acts of Kirtan, worship [pooja], and discourse [katha]

ਤਿਸਕੇ ਅਘ ਸਭ ਨਾਸ ਹੋਹਿ ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ॥55॥ All of their sins will be destroyed and will not be subject to the noose of Death. .

ਦੋਰਹਾ ॥ ਸਗਲ ਦੁਖ ਤਿਸਕੇ ਮਿਟੇ ਸੰਸਾਰ ਰਹਿਓ ਨ ਕੋਇ ॥ All their sins being destroyed, they will not see any of the World [as Maya, as separate from Self].


ਮੁਝ ਅਬਿਨਾਸੀ ਕੇ ਬਿਖੈ ਪਰਾਪਤ ਹਆ ਸੋਇ ॥56॥ Now I have obtained the state of being purely within the Deathless.

Gobind Gita: author, Guru Gobind Singh

79 views0 comments
  • Manglacharan FB
  • Manglacharan IG
  • Manglacharan YouTube

© 2017-2020 Manglacharan. All Rights Reserved.

Humble request for donation to Manglacharan Patreon

https://www.patreon.com/manglacharan