• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Adorning Weapons - Dasam Granthਆਯੁਧ ਸੂਰ ਸਜੈ ਅਪਨੇ ਕਰਿ ਆਨ ਨ ਆਯੁਧ ਅੰਗਹਿ ਸਾਜੈ ॥

A warrior adorns weapons in hand - no one else adorns weapons on their limbs


- Guru Gobind Singh Ji

Krishnavtar, verse 1898

163 views0 comments

Recent Posts

See All