• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Baba Sahib Singh Bedi Mounting up for Battleਜੁਗਲ ਸੁ ਜਾਂਮ ਬਜੈ ਦਿਨ ਆਯੋ । ਸ੍ਰੀ ਕਮਲਾਨਨ ਅਮਲ ਮੰਗਾਯ ।

When the second quarter of the day arrived [around noon], the Exalted Lotus-faced Sahib Singh Bedi requested his intoxicants.


ਛਕਿ ਅਮਲੰ ਗੁਰ ਕਰਾ ਸੁਚੇਤਾ । ਤੁਰਕਨ ਕੁਲ ਕੋ ਕਰ ਹੈ ਰੇਤਾ ।

Consuming intoxicants the Guru's [descendant Sahib Singh Bedi] perked up with awareness, desiring to transform the lineage of the Turks into sand.


ਅਨੂਠਿ ਪਾਗ ਬਾਧ ਸੁਖਦਾਈ । ਜਿਗਾ ਸੁ ਕਲਗੀ ਬਹੁ ਚਮਕਾਈ ।

Tying a marvelous turban, [which on top] was a tiara and plume, sparkling so gloriously.


ਕੜੇ ਜੜਾਉ ਕਰ ਮੋ ਸੋਹੈ । ਨਵ ਰਤਨੇ ਭੁਜ ਮਨ ਮਖ ਮੋਹੈ ।

His bracelets around his wrists were embedded with jewels looking beautiful, around his arms his jewelry enticed everyone's mind.


ਚੰਦ੍ਰਹਾਸ ਗੁਰ ਗਰ ਸੋ ਪਾਈ । ਕਰ ਮੋ ਬਰਛੀ ਬਹੁ ਛਬ ਛਾਹੀ ।

The Guru's [descendent Sahib Singh Bedi] had a sword, glistening like the moon, strapped around his torso, in his hand a spear, which spread such splendor.


ਕਟ ਤੁਨੀਰ ਕਾਂਧੇ ਧਨੁਖ ਚੀਨਾ ਹੈ ਮੰਗਵਾਇ ।

Strapped around his waist, a quiver, around his shoulder a bow, he requested for his battle-standard.


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਲੈ ਭੇ ਸਵਾਰ ਹਰਖਾਇ ।

Taking the name of the Exalted Guru Nanak, he mounted up with great pleasure.


Gurbilas Baba Sahib Singh Bedi [1810 CE], author: Sobha Ram, page 340

259 views0 comments

Recent Posts

See All