• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Bandi Chor - Guru Hargobind Sahib Ji


Kavi Santhok Singh writes about Bandi Chor in his fouth chapter of Suraj Prakash Granth (written early to mid 1800s). Kavi Ji goes through the saakhi and concludes at the end:


ਧੰਨਯ ਧੰਨਯ ਗੁਰ ਬਡਿ ਉਪਕਾਰੀ । ਕਯੋਂ ਨ ਗਹੈਂ ਨਰ ਸ਼ਰਨਿ ਤੁਮਾਰੀ ।

ਜੀਵਤਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਦਾ ਰਖਵਾਰੇ । ਦੇਤਿ ਅਨੰਦ ਕਸ਼ਟ ਨਿਰਵਾਰੇ । ੨੯ ।

Everyone cried out, "Blessed, blessed, is the Guru, he is the helper of all. Why do people not take hold of your protection? You are the protector of the living and the dead, you eradicate pain and bring bliss to everyone!"


ਆਵਤਿ ਦੇਖਨਿ ਨਰ ਗਨ ਦੌਰਿ । ਸਨੇ ਸਨੇ ਗੁਰੁ ਨਿਕਸੇ ਪੌਰਿ ।

ਹਾਥ ਬੰਦਿ ਸਭਿ ਬੰਦਨ ਠਾਨਿ । ਮਾਨਵ ਗੁਨਹਿਂ ਸੁ ਮਨ ਅਨੁਮਾਨ । ੩੦ ।

People seeing from far would gather around, slowly slowly the Guru walked out of the prison door. Grasping their hands together the people bowed down to the Guru.


ਕਬਿੱਤ

ਸੰਕਟ ਨਰਕ ਕੋ ਬਿਕਟ ਜੇ ਬ੍ਰਿਲਾਪ ਜੈਸੇ, ਨਿਕਸੇ ਨਿਸੰਗ ਸੰਗ ਜਨਕ ਨਰਿੰਦ ਕੇ ।

Just like in the plains of hell where souls were crying out, by joining to Raja Janak they were able to escape without hestitation.


ਕੈਧੋਂ ਉਡ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕਰਿ ੳਜ ਕੋ ਬਿਲੰਦ ਰਾਹੁ ਰੋਕੇ ਛੁਟਿ ਚਲੇ ਸਾਥ ਪੂਰਨ ਸੁ ਚੰਦ ਕੇ ।

Similar to the way Rahu, through his power, stopped the stars and swallowed the moon,


ਕੈਧੋਂ ਘੇਰਿ ਆਨੀਂ ਨਾਰਿ ਸੁਦੰਰ ਮਹਾਂਨੀ, ਦੇਂਤ ਹਾਂਨੀ ਕਰਿ ਲੀਨਿ, ਪਾਛੇ ਗਮਨੀ ਗੁਬਿੰਦ ਕੇ ।

Or how Krishna, after killing demons, rescued and brought along various beautiful women who followed behind him.


ਤਿਨ ਕੇ ਮਨਿੰਦ ਆਜ ਸ਼ੋਭਤਿ ਮੁਕੰਦ ਮਹਾਂ ਨਿਕਸੇ ਨਰਿੰਦ ਸੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ । ੩੧ ।

Just like in those ways, the Giver of Liberation, Guru Hargobind Sahib gloriously freed all the Kings from prison.


Kavi Ji then ends the katha with this line:


ਸਭਿ ਸਿੱਖ ਆਦਿ ਜੇਠੇ ਅਨੰਦ । ਗਮਨੇ ਸੁ ਲਾਰਿ ਕੁਲ ਸੋਢਿ ਚੰਦ ।

The Sikhs, and Jeta's, went along with Guru Hargobind Sahib, and were in total bliss as they traveled together (from the jail Guru Sahib was imprisoned in)


ਧਰਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸ਼ੁਭਤਿ ਜਿਮ ਮਹਿਦ ਸਿੰਘ । ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਤਿ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ । ੪੬ ।

Guru Hargobind Sahib, adorned with weapons, looked glorious as if he was a great Lion. Kavi Santhok Singh is a sacrifice to the Guru.

115 views0 comments

Recent Posts

See All