• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Catch my Hand - Sarbloh Granth


ਬਿਸਨੁਪਦ ਰਾਮਕਲੀ ॥


ਬਿਨ ਹਰਿ ਭਜਨ ਨ ਛੂਟਤਿ ਬਵਰੇ, ਕੋਟਿ ਉਪਾਵ ਕਰਤ ਬਿਗਰੀ ॥

Oh crazy man, without devotion to the Hari you will not be released [from the cycle of birth and death], regardless of millions of other attempts.


ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਰਨ ਮਨਮੋਹਨ, ਕਾਟਤ ਬੰਧਨ ਜਨ ਪਗਰੀ ॥

The Enticer of hearts carries us across [the ocean of life] if we enter His sanctuary, the servant grasping Hari's feet has his bondage [trapping one in the cycle of reincarnation] cut away.


ਨਿਸਿਦਿਨ ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ ਰਸ ਲਪਟ੍ਯੋ, ਤ੍ਰਾਹ ਤ੍ਰਾਹ ਸਰਨ ਪਗਰੀ ॥

Everyday at all times I am caught up in the attachment and pleasure of my family, Save me, Save me, so I may enter your Lotus Feet like Sanctuary.


ਕਰ ਗਹਿ ਲੇਹੁ ਦਯਾਲ ਦਮੋਦਰ, ਹਉਂ ਮਤਿ ਮੰਦ ਅਨਾਥ ਹਰੀ ॥ 11॥211॥

Catch my hand, oh Merciful Damodar, I am unwise and helpless, oh Hari !


ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਅਧ੍ਯਾਯ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ 44

Sarbloh Granth, first chapter, page 44

46 views0 comments

Recent Posts

See All