• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Daily Chandi Di Vaar - Sau Sakhi
ਹੂਆ ਬਚਨ ਤਬ ਸੰਗਤੀਂ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਾਂਧਹੁ ਨਿੱਤ ।

The command then was announced to the congregation,

Forever strap oneself with weapons


ਸੁਨਿਆ ਮੰਨਿਆ ਬਚਨ ਤਬ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸੰਗਤ ਮਿਤ ।

Then the congregation listened and obeyed the command,

Fostering great friendship with weapons


ਲੜਤੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੁਨਿ ਪਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆਲ ।

The combative congregation of the Guru listened to the words and saw the Compassionate True Guru


ਵਾਰ ਭਗਉਤੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਤੁਰਕ ਨਿਸਾਲ ।

[Who commanded] to read Chandi Di Vaar daily,

And thus the congregation will destroy the Turks


Sakhi 66, page 153-154 Volume 2

70 views0 comments

Recent Posts

See All