• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Deathless - Gobind Gita


ਦੋਹਰਾ ॥ ਆਤਮ ਸਤਿ ਅਕਾਲ ਹੈ ਤਿਸਕਾ ਨਾਹੀ ਨਾਸ ॥ The Self is Forever True and Deathless - this can never be destroyed.

ਦੇਹ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਵ ਹੈ ਸੋ ਹੈਂ ਸਭੀ ਵਿਨਾਸ ॥ All the forms that come within your vision [however], these will all succumb to destruction.

Gobind Gita, author: Guru Gobind Singh

114 views0 comments

Recent Posts

See All