• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Description of a Warrior - Gobind Gita


ਖਤ੍ਰੀ ਸੁਭਾਵ ਬਰਨਨੰ ॥ ਸਵੈਯਾ ॥ The Description of the Nature of a Warrior. ਸੂਰਮਾ ਜੁਧ ਤੇ ਭਾਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇਜ ਰੂਪ ਵਹੁ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ ॥ A warrior is one who never departs from the field of battle, with a splendorous form they are clever and intelligent.

ਧੀਰਜਵੰਤ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਈਸਰ ਬਿਖੈ ਨਿਤ ਅਰਪੈ ਪ੍ਰਾਨ ॥ A possessor of resolve, a giver of charity, and always ready to donate their life for Ishvar.

ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸੁਖ ਸਭ ਦੇਵੈ ਖਤ੍ਰੀ ਬਰਨ ਕੋ ਐਸਾ ਜਾਨ ॥ Giving happiness to all, they always serve others, recognize the class of warriors as such.

ਆਤਮ ਧਰਮ ਮੈਂ ਨਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਤਾ ਐਸਾ ਪੁਰਖ ਜਾਨੋ ਪਰਧਾਨ ॥64॥ As a constant practice they always instill within them the awareness of the Self, recognize such a person as supreme.

ਗੋਬਿੰਦ ਗੀਤਾ, ਕ੍ਰਿਤ: ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ Gobind Gita, author: Guru Gobind Singh

77 views0 comments
  • Manglacharan FB
  • Manglacharan IG
  • Manglacharan YouTube

© 2017-2020 Manglacharan. All Rights Reserved.

Humble request for donation to Manglacharan Patreon

https://www.patreon.com/manglacharan