• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Dispositions: Inwardly and Outwardly
ਅਹੰਬ੍ਰਹਮਾਸਮਿ ਵਹਿਰ ਨ ਗਾਵੋ । ਇਹ ਬ੍ਰਿਤਿ ਹਿਯਰੇ ਬਿਖੈ ਟਿਕਾਵੋ ।

Outloud don't say 'I am the Divine' [aham brahmasmi], but keep this thought placed within one's heart.


ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਭੁ ਕੇ ਦਾਸ ਉਚਾਰਹੁ । ਸੰਤਨ ਬਿਖੈ ਭਾਉ ਕੋ ਧਾਰਹੁ ।

Externally, call yourself a servant of Prabhu, and establish love of the Saints within you.


Gurpratap Suraj Prakash Granth, author: the Great Poet Santokh Singh

Rut 5, Chapter 50

68 views0 comments

Recent Posts

See All