• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Do not be Arrogant - Guru Nanakਮ੧: ਉਤੰਗੀ ਪੈਓਹਰੀ ਗਹਿਰੀ ਗੰਭੀਰੀ ॥⁣

Oh big and firm breasted Woman, think deeply about this⁣

ਸਸੁੜਿ ਸੁਹੀਆ ਕਿਵ ਕਰੀ ਨਿਵਣੁ ਨ ਜਾਇ ਥਣੀ ॥⁣

(You'll end up thinking) "How can I bow down to my mother-in-law? I cannot bow with (the arrogance of) my big breasts"⁣

ਗਚੁ ਜਿ ਲਗਾ ਗਿੜਵੜੀ ਸਖੀਏ ਧਉਲਹਰੀ ॥⁣

Friend, these mansions, built from solid mortar (thick), as high up in the mountains (perky) ⁣

ਸੇ ਭੀ ਢਹਦੇ ਡਿਠੁ ਮੈ ਮੁੰਧ ਨ ਗਰਬੁ ਥਣੀ ॥੧॥⁣

Even these (big and perky breasts) I've seen crumble (droop over time); oh Woman do not be arrogant about your breasts.⁣

- Guru Nanak

Adi Guru Granth Sahib, ang 1410

244 views0 comments

Recent Posts

See All