• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Do not remain in my presence without Shastar - Guru Gobind Singh Ji
ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ॥ ⁣

ਪੁਨੰ ਸੰਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੌ ਸੁਨਾਈ । ਬਿਨਾ ਤੇਗ ਤੀਰੰ ਰਹੋ ਨਾਹਿ ਭਾਈ । ⁣

Then amongst everyone the Master [Guru Gobind Singh] proclaimed; "Brothers, without a sword and arrows do not remain in my presence. ⁣

ਬਿਨਾ ਸਸਤ੍ਰ ਕੇਸੰ ਨਰੰ ਭੇਡ ਜਾਨੋ । ਗਹੇ ਕਾਂਨ ਤਾਕੌ ਕਿਤੇ ਲੈ ਸਿਧਾਨੋ ।੯੮।⁣

Without long hair [kesh] and weapons a man is a sheep, grabbed by their ear they can be dragged anywhere.⁣

ਇਹੈ ਮੋਰ ਆਗਿਆ ਸੁਨੋ ਲੈ ਪਿਆਰੇ । ਬਿਨਾ ਤੇਗ ਕੇਸੰ ਦਿਵੋ ਨ ਦਿਦਾਰੇ ।⁣

This is my command listen my beloved ones, without a sword or long hair [kesh] do not come to see me. ⁣

ਇਹੈ ਮੋਰ ਬੈਨੰ ਮਨੈਗਾ ਸੁ ਜੋਈ । ਤਿਸੈ ਇਛ ਪੂਰੰ ਸਭੈ ਜਾਂਨ ਹੋਈ ।੯੯।⁣

Whoever follows these words of mine will have all of their desires fulfilled and will become all-knowing!" ⁣

Gurbilas Patshahi Dasvi (1797), author: Sukha Singh ⁣

Chapter 23⁣

ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਿਸ਼ਹੀ ਦਸਵੀਂ (੧੭੯੭), ਕ੍ਰਿਤ: ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ⁣

ਅਧਿਆਇ ੨੩⁣

Note: Here the use of ਤੇਗ ਤੀਰੰ is suggestive of not only those specific weapons but more broadly bladed weapons (shastar), and projectile weapons (astar) like arrows but also pistols and rifles.

  • Manglacharan FB
  • Manglacharan IG
  • Manglacharan YouTube

© 2017-2020 Manglacharan. All Rights Reserved.

Humble request for donation to Manglacharan Patreon

https://www.patreon.com/manglacharan