• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Essence of the Vedas - Guru Nanak


Written in the 19th century, the Faridkot Tika is the foremost commentaries on the Adi Guru Granth Sahib within traditional (sampradyaik) circles. Authored from mainly Nirmala Sikhs, who had a firm understanding ancient Sanskrit literature, they also inherited the passed down knowledge that would contextualize Sikh scriptures. The passage below comes from Asa Ki Var, wherein Guru Nanak individually summarizes the Four Vedas, and then provides a recap of the essence of all ancient Indian scripture with the lines:


ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਨੀਚੁ ਸਦਾਏ ॥ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੋਖੰਤਰੁ ਪਾਏ ॥੨॥

[Faridkot Tika] ਸਭ ਬੇਦੋਂ ਕਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਅਪਨੇ ਆਪ ਕੋ ਨੀਮਾਂ ਕਹਾਵੇ ਭਾਵ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਭਉ ਰਖੈ ਤਬ ਰਿਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੋਖ੍ਯ ਪਾਵਤਾ ਹੈ ਵਾ ਅੰਤਰ ਭੇਦ ਮੋਖ੍ਯ ਪਾਵਤਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਅਭੇਦ ਨਿਸਚਯ ਹੋਤਾ ਹੈ॥੨॥

The philosophy of all the Vedas is thus: through passionate devotional worship along with calling oneself low, meaning adopting humility, one's heart is liberated, their internal conception of duality is dissolved, meaning they understand the feeling of Oneness [non-duality].

195 views0 comments

Recent Posts

See All