• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Eternal Victory is Always YoursBefore Guru Hargobind leaves the world, the Devtas come down from heaven, taking the forms of normal men. They approach and bow down to Guru Hargobind and then recite an 8 verse Astotar [song of praise], below are the last three verses of the Astotar recorded in Gurpratap Suraj Prakash (1843). ⁣

ਕਈ ਕੋਟ ਦਾਸਾਨਿ ਕੋ ਪਾਰ ਕੀਨੋ । ਖਟੰ ਰੂਪ ਧਾਰੇ ਭਲੋ ਪੰਥ ਦੀਨੋ । ਗੁਰੂ ਸਿਖ ਕੈ ਨੇਰ ਜਾਵੈ ਨ ਦੂਤੰ । ਧਰੈ ਧ੍ਯਾਨ ਕੋ ਹੋਹਿ ਸੋ ਬੁੱਧਿੰ ਪੂਤੰ ।19।⁣

In taking the 6th Form, Guru Hargobind ! You've laid out a Great Path, liberating countless of your servants, the Angels of Death do not go near these Gursikhs, and in keeping your contemplation one's intellect is purified.⁣

ਰਿਪੂ ਸੰਗ ਜੰਗੰ ਕਰੇ ਅੰਗ ਭੰਗੰ । ਬਿਜੈ ਲੀਨਿ ਭਾਰੀ ਸੁਧਾਰੇ ਅਤੰਗੰ । ⁣

ਨਮੋ ਪਾਦ ਕੰਜੰ ਕ੍ਰਿਪਾਲੰ ਸਰੂਪੰ । ਮੁਕੰਦੰ ਸੁਛੰਦੰ ਅਨੰਦੰ ਅਨੂਪੰ ।20।⁣

In battle you bash the bones of the enemy ! Instilling fear, You straightened out your enemies, obtaining the most difficult of victories!⁣ Salutation to your Lotus-Feet oh Form of Compassion, You are the Liberator, Doing as you Please, Always in Bliss and Ineffable!

ਸਦਾ ਜੈ ਸਦਾ ਜੈ ਸਦਾ ਜੈ ਤੁਮਾਰੀ । ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਰੇ ਨਮੋ ਹ੍ਵੈ ਹਮਾਰੀ । ⁣

ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰ ਦਾਸਾਨਿ ਕੇਰੀ । ਕਰੋ ਦੇਵ ਬਿੰਦ੍ਰਾਨ ਰੱਛਾ ਬਡੇਰੀ ।21। ⁣

Eternal Victory! Eternal Victory! Eternal Victory is Always Yours! We Salute all the Gurus! Who fulfill all the desires of their servants and who greatly protect the Devtas ! ⁣

Gurpratap Suraj Prakash Granth (1843), author: the Great Poet Santokh Singh⁣

Raas 8, Chapter 56

156 views0 comments

Recent Posts

See All