• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Final Lines of Dasam Guru Granth Sahibਬਿਦਿਹ ਸਾਕੀਯਾ ਸਾਗ਼ਰੇ ਸਬਜ਼ ਗੂੰ ॥ ਕਿ ਮਾਰਾ ਬਕਾਰਸਤ ਜੰਗ ਅੰਦਰੂੰ ॥ ⁣

Oh bartender ! Pour me that green-coloured drink [Cannabis] ! That which will be helpful for me in the battle ! ⁣

ਲਬਾਲਬ ਬਕੁਨ ਦਮ ਬਦਮ ਨੋਸ਼ ਕੁਨ॥ ਗ਼ਮੇ ਹਰ ਦੁਆਲਮ ਫ਼ਰਾਮੋਸ਼ ਕੁਨ ॥ ⁣

Keep it filled up to the brim ! So I may forever continue to drink it and forget the pains of both worlds [here and the hereafter] !⁣

- Guru Gobind SIngh, Dasam Guru Granth Sahib

428 views0 comments

Recent Posts

See All