• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Gift of Human Life - Sri Sarbloh Guru Granth Sahibਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਬਾਛਿਤ ਸੁਰ ਸਿੱਧ ਬ੍ਰਿੰਦ ।।⁣

Human life is arduous to obtain; the Gods and Siddhas all long for it. ⁣

ਭਾਗ ਬਡੇ ਤੇ ਪਾਈਐ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸੁਖਿੰਦ ।।੧।।⁣

With great fortune human life, the kingdom of happiness, is obtained. ⁣

Sarbloh Granth, author: Guru Gobind Singh⁣

Volume II, page 261.

269 views0 comments

Recent Posts

See All