• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

"Go bring large amounts of Cannabis and black pepper" - Guru Gobind SinghAfter leaving Chamkaur Sahib, Guru Gobind Singh was separated from the Singhs, and had sustained injuries to his feet. Maan Singh, Daya Singh, and Dharam Singh found Guru Gobind Singh and then they proceeded to Gulaba Masand's house where this dialogue takes place. ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਿਹ ਸੰਗ ਉਚਾਰਾ ॥ 'ਸੁੱਖਾ ਮਿਰਚਾਂ ਆਨਿ ਉਦਾਰਾ ॥39॥ From the auspicious mouth of the Guru, he said to those around him, "Go bring large amounts of Cannabis and black pepper

ਬਿਨਾ ਅਮਲ ਬਹੁ ਸਮਾ ਬਿਤੀਤਾ ॥ ਪਾਨ ਕਰੈਂ ਹੁਲਸੈ ਤਬਿ ਚੀਤਾ ' ॥ ਸੁਨਤਿ ਗੁਲਾਬਾ ਤੂਰਨ ਗਯੋ ॥ ਜਾਇ ਬਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦਨ ਕਿਯੋ ॥40॥ I have gone a long time without any intoxicants, this beverage brings great happiness to my mind" Gulaba the Masand heard these words and got ready to leave, he went to the market to purchase these items. ਜਬਿ ਗੁਰ ਉਪਬਨ ਬੈਠੇ ਜਾਇ ॥ ਕਾਮਾ ਗਮਨ੍ਯੋਂ ਪੁਰਿ ਸਹਿਸਾਇ ॥ ਖੁਸ਼ਕੀ ਅਰਕ ਦੂਧ ਤੇ ਹੋਈ ॥ ਬਾਂਛਤਿ ਅਮਲ ਪਿਯਨਿ ਤੇ ਸੋਈ ॥41॥ When the Guru was seated in this orchard, the Masand went quickly to the city to complete his task. Guru Gobind Singh had taken the milk of the Ak plant [for medication, commonly called the 'Apple of Sodom'] but it had caused dryness [on his feet]. He desired an intoxicant to drink [which would remove this pain]. ਬੂਝੇ ਤਬਿ ਭੀ ਸੰਗੀ ਤੀਨ ॥ ਸੁੱਖਾ ਕਿਸ ਕੇ ਨਿਕਟ ਕਹੀਨ ॥ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕੇ ਥੋ ਕੁਛ ਪਾਲੇ ॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਗੁਰ ਤੇ ਖੋਲਿ ਨਿਕਾਲੇ ॥42॥ In understanding that in his company there were three Singhs, he asked them, "does anyone have Cannabis close at hand?" Maan Singh had small amounts [of cannabis] wrapped up, and hearing this the Guru told him to unwrap it. ਥੋਰਾ ਹੁਤੋ ਤ੍ਯਾਰ ਕਰਿ ਦਯੋ ॥ ਤਿਖਾ ਸਹਿਤ ਸੋ ਪੀਵਨ ਕਯੋ ॥ ਹੋਇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਰ ਦੇਵਤਿ ਜੋਵੈਂ ॥ 'ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਮਹਿਂ ਤੁਮ ਹੋਵੈਂ ॥43॥ [Maan Singh] had prepared the small amounts of cannabis and gave it to Guru Gobind Singh, the drink was extremely strong and the Guru drinking it was extremely pleased and gave a blessing to Maan Singh - "Within the Khalsa there will be Panth that belongs to you.

ਤੁਝ ਸਮ ਬੇਖ ਸੁਭਾਉ ਬਿਸਾਲੀ ॥ ਨਾਮ ਨਿਹੰਗ ਅਨੇਕ ਅਕਾਲੀ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਕ ਘਟੀ ਬਿਤਾਈ ॥ ਚਾਹ ਅਮਲ ਕੀ ਰਹੀ ਤਦਾਈ ॥44॥ It will be beautifully adorned in your attire and demeanor - countless in number they will be called Akali Nihangs." In this way about half an hour passed, but their desire for more intoxicants remained.


Gurpratap Suraj Prakash Granth, rut 6, chapter 44, author: the Great Poet Santokh Singh Ji (1843)

323 views0 comments

Recent Posts

See All