• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Guru Arjan Dev Ji Hunting⁣


ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਸਿੱਖ ਇਕ ਗਯੋ । ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਸਨਾਵਤਿ ਭਯੋ । ਹੇਤ ਅਖੇਰ ਖੇਲਿਬੇ ਚਹ੍ਯੋ । ਚਲਹਿਂ ਸੰਗ ਗੁਰ ਐਸੇ ਕਹ੍ਯੋ ।28।⁣

In the early morning a Sikh went to the King of Mandi and announced a command of Guru Arjan, "The Guru wishes to go hunting and requests you join along". ⁣

ਸੁਨਿ ਕੈ ਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨ ਨ੍ਰਿਪ ਤਬੈ । ਤੁਰਂਗ ਅਰੂਢ੍ਯੋ ਲੇ ਦਲ ਸਬੈ । ਚਢਿਕੈ ਪੁਰਿ ਅੰਤਰ ਕੋ ਆਏ । ਤਹਿਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੰਗ ਮਿਲਾਏ ।29।⁣

Listening to this the King bathed then mounted his horse, he took his soldiers with him and then entered the city where he met and joined the hunting party of Guru Arjan. ⁣

Gurpratap Suraj Prakash (1843), author: the Great Poet Santokh Singh⁣

Raas 2 Chapter 32 ⁣

Painting: Guru Arjan Dev on a horse⁣

c. 1760, Faizabad⁣

Opaque watercolour and gold highlights, 33.3 x 23.6 cm⁣

Bibliotheque nationale de France, Paris

155 views0 comments

Recent Posts

See All