• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Guru Arjan Dev Ji's Response to Bhagat KanaGuru Arjan's response to the lines uttered by Bhagat Kana above in picture: ⁣

ਇਸ ਆਸ਼ੈ ਜਬਿ ਅਪਨ ਜਨਾਯਹੁ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨਿ ਦੀਨਿ ਹਟਾਇ ।⁣

When Kana recited his request, which drew attention to himself, listening to this Guru Arjan stopped him [and said]⁣

ਹਮਰੇ ਇਹੁ ਪਰਮਾਣ ਨ ਹੁਇ ਹੈ ਪਠੈਂ ਸਿੱਖ ਹੰਕਾਰ ਬਢਾਇ ।⁣

"We will not accept this, Sikhs will read it and their ego will increase⁣

ਹੈ ਤੋ ਸਹੀ ਤਊ ਨਰ ਕਲਿਕੇ ਬਿਗਰਹਿਂ ਲਗਹਿਂ ਬਿਕਾਰਨਿ ਧਾਇ ।⁣

It is correct [that One is the True Self], but even then, because of Kalyug [the Dark Age], men listening to this will ruin themselves and run toward vice.⁣

ਗਤਿ ਕਿਤ ਰਹੀ ਨਰਕ ਹੁਇਂ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਯਾਂਤੇ ਹਮ ਨਹਿਂ ਇਸੈ ਚਢਾਇਂ ।27।⁣

What [spiritual] position will remain for them, they'll achieve only Hell, this is why I will not insert it [into the Pothi Sahib]. ⁣

ਇਸ ਪਰ ਸੁਨਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹਮਾਰੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗ੍ਯਾਨ ਅਰੁ ਘ੍ਰਿੱਤ ਸਮਾਨ । ⁣

I'll explain through an analogy, the Knowledge of Brahm [the Self] and clarified butter are alike.⁣

ਕਫੀ ਹੰਕਾਰੀ ਖਾਇ ਗ੍ਰਹਨ ਕਰਿ ਛਾਤੀ ਬੋਝ ਬਧਹਿ ਬਡ ਮਾਨ । ⁣

For someone with a Kapha disposition, having clarified butter will increase their torso, just like an egotistical person with the Knowledge of Brahm will increase their ego.⁣

ਪਿੱਤੀ ਸਹਤ ਬਿਕਾਰੀ ਜੇ ਨਰ ਬਿਖੈ ਲਗੈ ਅਤੀਸਾਰ ਮਹਾਨ ।⁣

For someone with a Pita disposition, having clarified butter will result in diarrhea, just like a vice-filled person will greatly partake in vices. ⁣

ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਨ ਗਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ਨ ਰੋਗੀ ਕਸ਼ਟ ਨਰਕ ਪਹਿਚਾਨ ।28।⁣

They will not get strong, only sick (eating clarified butter), just like they will not attain spirituality, they will attain Hell. ⁣

ਸੁਖ ਤੋ ਰਹ੍ਯੋ ਮਹਾਂ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ ਯਾਂਤੇ ਹਮਰੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਨ । ⁣

Where will happiness be left? They'll be in great pain, this is why I have not accepted it.⁣

ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗ੍ਯਾਨ ਘ੍ਰਿੱਤ ਕੋ ਲੇ ਕਰਿ ਮਿਸ਼ਰੀ ਭਗਤਿ ਮਿਲਾਵਨ ਠਾਨਿ ।⁣

As the Knowledge of Brahm [The Self] is like clarified butter, take it and mix it with the sugar of Devotional Worship. ⁣

ਸੁਖਦਾਯਕ ਸਭਿ ਨਰ ਕੋ ਜਾਨਹੁ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਿ ਲੇ ਕੱਲ੍ਯਾਨ ।⁣

All know that this brings peace, and in doing this way one achieves Liberation.⁣

ਅਹੰਬ੍ਰਹਮ ਤਉ ਉਰ ਮਹਿਂ ਬਾਸੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੈ ਦਾਸ ਦਾਸਾਨਿ ।29।⁣

Keep 'Aham-Brahm' ["I am Brahm"] within one's heart, but on one's lips one should say "I am the slave of the slaves".

441 views0 comments

Recent Posts

See All