• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Guru Granth Sahib will be Written all around the World - Suraj Prakashਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਬਹੁਰ ਉਚਾਰੇ । ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਿੰਥ ਲਿਖਿਯਹਿ ਜਗ ਸਾਰੇ । ਪੁਰਿ ਪੁਰਿ ਗ੍ਰਾਮਨ ਘਰ ਘਰ ਹੋਇ । ਪਠਹਿ ਸੁਨਹਿ ਜਹਿਂ ਕਹਿਂ ਸਭਿ ਕੋਇ ।੩੫।⁣

The Exalted Guru Hargobind then proclaimed, "Guru Granth Sahib will be written all around the world, there will be copies in every village, city and within all households. Wherever one will go there it will be recited and listened to."⁣

Gurpratap Suraj Prakash (1843), author: the Great Poet Santokh Singh⁣

Raas 8, Chapter 32⁣

ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ (੧੮੫੩), ਕ੍ਰਿਤ: ਮਹਾਂਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ⁣

ਰਾਸ ੮ ਅਧਿਆਇ ੩੨

  • Manglacharan FB
  • Manglacharan IG
  • Manglacharan YouTube

© 2017-2020 Manglacharan. All Rights Reserved.

Humble request for donation to Manglacharan Patreon

https://www.patreon.com/manglacharan