• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Guru Nanak - The Warrior
When Guru Nanak visited Kurukshetra he cooked deer meat which attracted the attention of the local Pandits who questioned the Guru's actions. In a reply the Guru mentioned that this is the Dharam of a warrior, to which the Pandits replied: ⁣

ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬੋਲੇ ਪੰਡਿਤ ਸਭਿ ਹੀ । 'ਖਤ੍ਰੀ ਨਿਕਟ ਸਸਤ੍ਰ ਹ੍ਵੈ ਸਦ ਹੀ । 30। ⁣

ਤੁਮਨੇ ਬੇਖ ਫਕੀਰੀ ਲੀਨੋ । ਬਿਨਾ ਸਸਤ੍ਰ ਕਿਉਂ ਛਤ੍ਰੀ ਚੀਨੋ । ⁣

The Pandit then said, "Warriors always have weapons with them, you have adorned the garb of an ascetic. Without weapons how can I recognize you as a warrior?"⁣

ਗੁਰੂ ਕਹੈਂ ਆਯੁਧ ਹਮ ਪਾਸੂ । ਉਚਰਹਿਂ ਨਾਮ ਸੁਨਹੁ ਮੈਂ ਤਾਸੂ । 31। ⁣

ਤੀਛਨ ਖੜਗ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰਾ । ਸਤਿਸੰਗਤਿ ਹਿਤ ਧਨੁਖ ਸੁ ਭਾਰਾ । ⁣

Guru Nanak said, "I do have weapons with me - the recitation of the name of the Creator [Kartar] is my sharp sword. The large bow that I have is the True Congregation [Satsangat]. ⁣

ਸਮ ਦਮ ਆਦਿਕ ਬਾਣ ਬਿਸਾਲਾ । ਮ੍ਰਿਗ ਰੂਪੀ ਮਨ ਹਤਿ ਤਤਕਾਲਾ । 32। ⁣

ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨਿ ਮਹਿਂ ਹੋਮ ਸੋ ਕਰਿ ਹੀ । ਨਿਤਾਪ੍ਰਤਿ ਐਸੇ ਹਿਤ ਧਰਿ ਹੀਂ । ⁣

The practice of controlling the senses are the numerous arrows, [and I use all of them] to quickly kill the Deer-like-mind. In the fire like awareness of Braham [the All-pervasive] I cook this meat in an offering [hom]. This is forever my mindset. ⁣

Gurpratap Suraj Prakash Granth [1843], author: the Great Poet Santokh Singh ⁣

Nanak Prakash Utararadh Chapter 7

946 views0 comments

Recent Posts

See All