• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Guru's Shabad: Sarbloh Granth


ਸਬਦਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹੀਅਤੁ ਪੀਅਤਿ ਅਮਰ ਕਰਾਏ ॥

Within the Guru's Shabad [Word] is the Ambrosial Nectar; which upon drinking one becomes immortal.


ਸਬਦੁਗੁਰੂ ਭਉਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ਪਾਪੀ ਸੁ ਗਤਿ ਕਰਾਏ ॥

The Guru's Shabad [Word] carries one across this terrifying world ocean of existence; even sinners reach this exalted state through the Shabad!


ਗੁਰੁ ਕਾ ਸਬਦੁ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤਿਸੈ ਕਰਿ ਗੋਪ ਰਖਹੁ ਕਰਿ ਭਾਏ ॥

Love the Shabad of the Guru with all your might! Keep it close to your heart with love.


ਸਾਕਤਿ ਸੌਂ ਯਹਿ ਮੂਲ ਨ ਕਹੀਅਹੁ ਸਾਕਤ ਮਨੁ ਨ ਸੁਖਾਏ ॥

The faithless cannot speak an iota about this; the faithless never attain this bliss.


ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ, ਭਾਗ 2, ਪੰਨਾ 632

Sarbloh Granth, Volume II, page 632.

132 views0 comments

Recent Posts

See All