• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Hail Hail! - Sarbloh Granthਪ੍ਰਭੁ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥਿ ਕੀਨਾ ਦਰਸਨ ਦੀਨਾ ਭੇ ਸਨਾਥ ਤੁਅ ਦਰਸ ਕਰੇ ॥

Oh Master, having a glance at You, the All Powerful; all my affairs have been resolved through your Glance.


ਬਡ ਭਾਗ ਹਮਾਰੇ ਦਰਸ ਦਿਖਾਰੇ ਅਹੋ ਭਾਗ ਬਡ ਭਾਗ ਭਰੇ ॥

What fortune of mine that I have glanced upon You ! Oh what fortune! What great fortune I am imbued with!


ਦੀਨੋ ਪ੍ਰਭੁ ਦਰਸਨ ਭ੍ਯੋ ਸੁ ਪਰਸਨ ਪਾਹ ਪਾਹ ਹਰਿ ਸਰਨ ਪਰੇ ॥

The All Powerful has blessed me Their beautiful Glance, I've fallen and fallen into the sanctuary of the All Pervasive One !


ਪ੍ਰਭੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰਹੁ ਅਗੁਨ ਨਿਵਾਰਹੁ ਅਧਮ ਉਧਾਰਨ ਆਸ ਧਰੇ ॥

Oh All Powerful One, bless me and separate me from my vices; Oh Redeemer of Sinners, I have placed all my hopes within You!


ਜੈ ਜੈ ਜਗਦੀਸ ਹਰੇ ॥

Hail Hail to the All Pervasive Master of the World!


ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ, ਭਾਗ 1, ਪੰਨਾ 104

Sarbloh Granth, Volume I, page 104

73 views0 comments

Recent Posts

See All