• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Hail to Bhavani - Sarbloh Granth


ਬਿਸਨੁਪਦ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਬਹਰ ਤਵੀਲੀ ॥

ਭਗਤ ਵਛਲ ਭਵ ਖੰਡਨ ਜੈ ਜੈ ਜੈ ਜਗਤਾਰਨ ਆਪ ਭਵਾਨੀ ॥

Lover of her devotees, destroyer of bondage, Hail Hail ! To that Bhavani, who herself takes all across the ocean of the world, Hail !


ਮਨਸਾ ਪੂਰਨਿ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਜੈ ਮਾਯਾ ਜੈ ਈਸੁਰ ਦਾਨੀ ॥

Granter of wishes, and the redeemer of sinners, Hail to Maya [the Illusion/Mother], Hail to the Great Giver!


ਸਤਿ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਜੂਨੀ ਸੰਭਵ ॥

Her name is True, the creative entity, the One without birth, and self-originating.


ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਨੁਭਉ ਸਦਾ ਜੈ ਜੈ ਅਨਰੰਜਸ ॥

The timeless being, forever spiritual enlightening, Hail Hail to the blissful being!


- Sarbloh Granth, Volume 1, page 46

252 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Manglacharan FB
  • Manglacharan IG
  • Manglacharan YouTube

© 2017-2020 Manglacharan. All Rights Reserved.

Humble request for donation to Manglacharan Patreon

https://www.patreon.com/manglacharan