• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Hail to Bhavani - Sri Sarbloh Guru Granth Sahib


ਭਗਤ ਵਛਲ ਭਵ ਖੰਡਨ ਜੈ ਜੈ ਜੈ ਜਗਤਰੰਨ ਆਪ ਭਵਾਨੀ ।⁣

Hail Hail to the Savior of Her devotees, Destroyer of their reincarnation, Hail to the World-Crossing Guide ! Herself [the Goddess] Bhavani ! ⁣

ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਜੈ ਮਾਯਾ ਜੈ ਈਸੁਰ ਦਾਨੀ ।⁣

Fulfiller of wishes ! Redeemer of Sinners ! Hail to Maya [the illusion]! Hail the Mighty and Giving One ! ⁣

ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਆਜੂਨੀ ਸੰਭਵ ।⁣

Her Name and Form are True, She is the Creator in All, Has Never Taken Birth and Self-Originating. ⁣

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਨੁਭਉ ਸਦਾ ਜੈ ਜੈ ਅਨਰੰਜਸ ।⁣

She is the Form of Timeless/Deathless, Forever The Experience - Hail Hail to the Joyful One ! ⁣

Sarbloh Granth, author: Guru Gobind Singh ⁣

Volume 1, page 46 ⁣

295 views0 comments

Recent Posts

See All