• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Highest Maya, Saver of the World - Sri Sarbloh Granthਸਤਿ ਸਤਿ ਅਨੁਭਉ ਸਦਾ ਕਹ ਲਗ ਕਰੋ ਬਖਾਨ ।।⁣

She is the Divine Knowledge that is True, before, now and after; to what extent can I continue to praise Her?⁣

ਸ੍ਰੀ ਮਾਯਾ ਜਗਤਾਰਨੀ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਨਿਦਾਨ ।।⁣

Oh Highest Maya, the Saver of the World, at the end of my life protect me! ⁣

Sarbloh Granth, Vol. I, page 21

207 views0 comments

Recent Posts

See All