• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Honor - Passage from Sri Guru Sarbloh Granth


ਬਿਸਨੁਪਦ ਰਾਗੁ ਤੇਲੰਗ ॥

ਮਨ ਕਮਤਰੀਨ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੇਚ ਮਦਹਕਾ ॥

I am extremely low without any virtues, I am not praise worthy


ਤੁ ਈਂ ਗੁਨਾਹ ਬਖ਼ਸ਼ ਹਾਕਮ ਫੱਯਾਜ਼ਤੂ ਈਂ ਦਾਰਾ ॥

You forgive our misdeeds, You are the Compassionate One, You are the King [of the world]


ਰਜ਼ਾਕ ਹੱਕ ਖਾਵੰਦਖ਼ੁਦਖ਼ਸਮ ਅਲਹ ਯਾਰਾ ॥

You are the one who supplies us with substance, Oh Master ! Oh King of Truth ! Oh Creator [Allah] ! My Beloved Friend !


ਹਰਕਸੇ ਕਿ ਯਾਦਿ ਕਰਦ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਦਰਬਾਰਾ ॥

Whosoever remembers You, in Your court they remain honorable !


Sarbloh Granth, Ch. I, Vol I. Pg. 54

83 views0 comments

Recent Posts

See All