• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Importance of being Weapon-bearers - Guru Gobind SinghIn the late 1690s, when congregations were streaming into Anandpur Sahib, Suraj Prakash (1843) mentions how Hindus and Turks were making fun of Sikhs and attacking them. After one such attack, the congregation told Guru Gobind Singh, and their response is below:


ਸੁਨਿ ਕਲਗੀਧਰ ਬਚਨ ਬਖਾਨੇ । ਤੁਮ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਖ ਸੁਨਹੁ ਸਿਆਨੇ ।

ਮਗ ਮਹੁ ਚਲਤਿ ਸਸਤ੍ਰ ਤੇ ਹੀਨ । ਮਹਾਂਬਲੀ ਭੀ ਦੀਖਤਿ ਦੀਨ ।16।

Listening the Plume-Bearer replied, "You are all wise Gurmukh Sikhs, listen, when one is travelling down a path without being armed, even if you are a great warrior, you look weak.


ਗਮਨ ਬਿਦੇਸ ਸਸਤ੍ਰ ਨਹਿ ਰਾਖਹੁ । ਜਿਹਬਾ ਬਿਨ ਜਬਾਬ ਕਿਮ ਭਾਖਹੁ ।

ਸਸਤ੍ਰ ਸਮੇਤ ਸ਼ੱਤ੍ਰੁ ਜੋ ਹੇਰਹਿ । ਸ਼ਕਤਿ ਬਿਨਾ ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਬਡੇਰਹਿ ।17।

You travel in foreign lands without weapons… how will you give a reply without a tongue?

When an enemy sees you bearing weapons, they become weak, and they won't strike down at you so greatly.


ਜੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੁਇ ਕਰਹੁ ਲਰਾਈ । ਲੇਹੁ ਬਿਜੈ ਗੁਰ ਹੋਇ ਸਹਾਈ ।

ਅਬਿ ਕੇ ਮੇਲੇ ਦਰਸਨ ਆਵਹੁ । ਅਪਨੇ ਅੰਗਨਿ ਸਸਤ੍ਰ ਲਗਾਵਹੁ ।19।

Even if they do strike at you, and a fight breaks off, you'll obtain victory, the Guru will be your protector. From now on when you come for festivals to receive divine sight [darshan], on your limbs strap on weapons.


ਸਭਿ ਜੁਗ ਮਹਿਮਾ ਸਸਤ੍ਰ ਮਹਾਨ । ਕਲਿ ਮੈਂ ਅਤਿਸ਼ੈ ਖਗੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ।

ਪਿਖਹਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਬਕ ਰਿਪੁ ਜਾਵਹਿ । ਮਿਤ੍ਰ ਸ਼ੱਤ੍ਰੁ ਸਭਿ ਮਿਲਿ ਹਰਖਾਵਹਿ ।19।

In all the ages the importance of weapons is huge, and in this dark age it's even more colossal.

Just by seeing your grandeur [with weapons] the enemies become supressed, and you'll meet all your enemies and friends alike in great happiness.


ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਸਸਤ੍ਰ ਕਰਹੁ ਅਭ੍ਯਾਸ । ਦੋਨਹੁ ਲੋਕ ਦੇਤਿ ਸੁਖ ਰਾਸ ।

ਸਮੁਖ ਮਰੇ ਤੇ ਸੁਰਗ ਸਿਧਾਵੈ । ਸੁਖ ਕੋ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਹਾਵੈ ।20।

So everyday practice with your weapons, and in both worlds [this and the next] you'll obtain comfort and peace. If you die facing ahead on with the enemy, you'll travel to heaven, to be emersed in all sorts of pleasures.


ਜੀਵਤ ਜੀਤਹਿ ਸ਼ੱਤ੍ਰੁ ਬਡੇਰੇ । ਮਹਿ ਮਹਿ ਸੁਖ ਕੋ ਭੋਗ ਘਨੇਰੇ ।

ਸਸਤ੍ਰ ਮਹਾਤਮ ਮਹਾਂ ਮਹਾਨੋ । ਯਾਂਤੇ ਸਸਤ੍ਰ ਗਹਿਨ ਕੋ ਠਾਨੋ ।21।

If you like after defeating the great enemies, you'll enjoy great pleasure here in this life. The praise and importance of weapons is extremely vast, that’s why you should hold & adorn weapons close

94 views0 comments

Recent Posts

See All