• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Jai Bhavani - Sarbloh Granth


This passage is apart of the first section where Guru Gobind Singh Ji writes Salutations to the Devi before starting the main story of Sarbloh Granth. The interesting part of this passage is apparent when compared to the Mool Mantra of Adi Guru Granth Sahib.


ਬਿਸਨੁਪਦ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਬਹਰ ਤਵੀਲੀ ॥


ਭਗਤ ਵਛਲ ਭਵ ਖੰਡਨ ਜੈ ਜੈ, ਜੈ ਜਗਤਾਰਨ ਆਪ ਭਵਾਨੀ ॥

Hail, Hail to the One who loves and destroys the fear of Her Devotees, Hail to Bhavani [Giver of Life] who Herself saves the world.


ਮਨਸਾ ਪੂਰਨਿ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ, ਜੈ ਮਾਯਾ ਜੈ ਈਸੁਰ ਦਾਨੀ ॥

She is the Fulfiller of wishes, Savior of the Sinners, Hail to [Sri] Maya, Hail to the giver Ishvar !


ਸਤਿ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਆਜੂਨੀ ਸੰਭਵ ॥

Her Name is True, the Creator of the World, Unborn, and Self-created.


ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਨੁਭਉ ਸਦਾ, ਜੈ ਜੈ ਅਨਰੰਜਸ ॥8॥219॥

The form of Timeless, Always without Fear, Hail Hail to the Forever Delighted One !


ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰਥ, ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ, ਪਨਾ 46

Sarbloh Granth, First Volume, Page 46

193 views0 comments

Recent Posts

See All