• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Krishna's Presents (Alcohol) - Sri Dasam Guru Granth Sahibਤਿਨ ਕੋ ਬਹੁ ਦੈ ਸੰਗਿ ਪਾਰਥ ਲੈ ਹਰਿ ਭੋਜਨ ਕੀ ਭੂਅ ਮੈ ਪਗ ਧਾਰ੍ਯੋ । ਪੋਸਤ ਭਾਂਗ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾਇ ਪੀਯੋ ਮਦ ਸੋਕ ਬਿਦਾ ਕਰਿ ਡਾਰ੍ਯੋ ।

They gave great presents to Krishna, who then taking Arjuna along with him went to eat; they requested poppy seeds, opium, cannabis and alcohol, indulging with these they removed all their anxieties


ਮੱਤਿ ਹੋ ਚਾਰੋਈ ਕੈਫਨ ਸੋ ਸੁਤ ਇੰਦ੍ਰ ਕੈ ਸੋ ਇਮ ਸ੍ਯਾਮ ਉਚਾਰ੍ਯੋ । ਕਾਮ ਕੀਯੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਘਟਿ ਕਿਉ ਮਦਰਾ ਕੋ ਨ ਆਠਵੋ ਸਿੰਧ ਸਵਾਰ੍ਯੋ ।੨੧੧੫।

Consuming these four they became intoxicated and Krishna then said to Arjuna, "Brahma [the Creator who made the seven oceans] has done nothing right, for why did he not make the Eighth Ocean out of alcohol?"


ਦੋਹਰਾ ।

ਤਬ ਪਾਰਥ ਕਰਿ ਜੋਰਿ ਕੈ ਹਰਿ ਸਿਉ ਕਹ੍ਯੋ ਸੁਨਾਇ । ਜੜ ਬਾਮਨ ਇਨ ਰਸਨ ਕੋ ਜਾਨੈ ਕਹਾ ਉਪਾਇ ।੨੧੧੬।

Then Arjuna, while folding his hands, replied to Hari [Krishna], "Why would he create that? What would this dull Brahmin know of these pleasures?"Dasam Guru Granth, Krishnavtar

From the Pen of Guru Gobind Singh

179 views0 comments
  • Manglacharan FB
  • Manglacharan IG
  • Manglacharan YouTube

© 2017-2020 Manglacharan. All Rights Reserved.

Humble request for donation to Manglacharan Patreon

https://www.patreon.com/manglacharan