• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Krishna's Presents (Alcohol) - Sri Dasam Guru Granth Sahibਤਿਨ ਕੋ ਬਹੁ ਦੈ ਸੰਗਿ ਪਾਰਥ ਲੈ ਹਰਿ ਭੋਜਨ ਕੀ ਭੂਅ ਮੈ ਪਗ ਧਾਰ੍ਯੋ । ਪੋਸਤ ਭਾਂਗ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾਇ ਪੀਯੋ ਮਦ ਸੋਕ ਬਿਦਾ ਕਰਿ ਡਾਰ੍ਯੋ ।

They gave great presents to Krishna, who then taking Arjuna along with him went to eat; they requested poppy seeds, opium, cannabis and alcohol, indulging with these they removed all their anxieties


ਮੱਤਿ ਹੋ ਚਾਰੋਈ ਕੈਫਨ ਸੋ ਸੁਤ ਇੰਦ੍ਰ ਕੈ ਸੋ ਇਮ ਸ੍ਯਾਮ ਉਚਾਰ੍ਯੋ । ਕਾਮ ਕੀਯੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਘਟਿ ਕਿਉ ਮਦਰਾ ਕੋ ਨ ਆਠਵੋ ਸਿੰਧ ਸਵਾਰ੍ਯੋ ।੨੧੧੫।

Consuming these four they became intoxicated and Krishna then said to Arjuna, "Brahma [the Creator who made the seven oceans] has done nothing right, for why did he not make the Eighth Ocean out of alcohol?"


ਦੋਹਰਾ ।

ਤਬ ਪਾਰਥ ਕਰਿ ਜੋਰਿ ਕੈ ਹਰਿ ਸਿਉ ਕਹ੍ਯੋ ਸੁਨਾਇ । ਜੜ ਬਾਮਨ ਇਨ ਰਸਨ ਕੋ ਜਾਨੈ ਕਹਾ ਉਪਾਇ ।੨੧੧੬।

Then Arjuna, while folding his hands, replied to Hari [Krishna], "Why would he create that? What would this dull Brahmin know of these pleasures?"Dasam Guru Granth, Krishnavtar

From the Pen of Guru Gobind Singh

399 views0 comments

Recent Posts

See All