• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Let that Kirpan, Remain Strapped to My Left Side
ਜਾ ਤਨ ਮਧੁ ਕੀਟਭ ਕਹੁ ਖੰਡ੍ਯੋ ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਸੰਘਾਰੇ ॥

That, which sliced the bodies of Madhu & Kaitabha, and destroyed Sumbha and Nisumbha


ਸੋਈ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨਿਦਾਨ ਲਗੇ ਜਗ ਦਾਇਨ ਰਹੋ ਹਮਾਰੇ ॥੭੮॥

At the end of my life, let that Kirpan, remain strapped to my left side


Guru Gobind Singh: Rudravatar, Parasnath Katha

Dasam Guru Granth: 681

162 views0 comments

Recent Posts

See All