• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Love cannot be hidden: Guru Gobind Singh


The following passage belongs to the 154th story of the Charitropakhyan within the Dasam Granth, whereby Guru Gobind Singh is reflecting on love, in the context of discussing a relationship between two young lovers.


ਇਸਕ ਮੁਸਕ ਖਾਸੀ ਅਰੁ ਖੁਰਕ ਬਖਾਨਿਯੈ ॥ ਖੂਨ ਖੈਰ ਮਦਪਾਨ ਸੁ ਬਹੁਰਿ ਪ੍ਰਮਾਨਿਯੈ ॥

Love, as well as an odor, a cough, an itch, a murder, begging, and intoxication


ਕਸ ਕੋਊ ਕਰਈ ਸਾਤ ਛਪਾਏ ਛਪਤ ਨਹਿ ॥ ਹੋ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਿਦਾਨ ਸੁ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਮਹਿ ॥੬॥

These seven cannot be hidden; regardless of one's efforts, in the end they become known to the entire world.


ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਖਯਾਨ, ਚਰਿਤ੍ਰ 154

Dasam Guru Granth Sahib, Charitropakhyan, Charitar 154

172 views0 comments

Recent Posts

See All