• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Mahakaal


ਮਹਾਕਾਲ ਪਭੁ ! ਸਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ ॥ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋਹ ਭਗਵੰਤ ਮੁਰਾਰੀ ! ॥

Oh Mahakaal (Great Death), Lord place me in your protection. Oh All-light avatar, Creator of the Universe, Killer of Demon Mur


ਅੰਤੁ ਰੂਪ ਅਰੁ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ॥ ਬੇਦ ਭੇਦ ਨਹਿ ਪਾਵਤੁ ਪਾਰਾ ॥

The Vedas and other scriptures cannot Name or describe your form.

-Sri Sarbloh Granth Sahib, volume two, page 607

85 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Manglacharan FB
  • Manglacharan IG
  • Manglacharan YouTube

© 2017-2020 Manglacharan. All Rights Reserved.

Humble request for donation to Manglacharan Patreon

https://www.patreon.com/manglacharan