• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Mai Bhago - Suraj Prakash


The following is a short passage from Gurpratap Suraj Prakash Granth [1843], written by Kavi Santhok Singh Ji. This section is found several sections after the Battle of Khindrana [December 1705], where Mai Bhago lost her husband and two brothers.


ਮਿਲੀ ਮੁਕਤਿਸਰ ਭਾਗੋ ਮਾਈ । ਵਧੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰ ਮਹਿਂ ਅਧਿਕਾਈ ।

ਰਹਿਬੇ ਲਗੀ ਦਿਗੰਬਰ ਸੋਈ । ਲਾਜ ਕਾਨ ਲੋਕਨ ਕੀ ਖੋਈ ।36।

Upon meeting [Guru Gobind Singh Ji] at Mukhstar, Mai Bhago's love for the Guru increased greatly, [to the extent that she] began living naked paying no attention to the publics [thoughts of] modesty and honour.


ਕਥਾ ਬੇਦ ਮਹਿਂ ਜਿਸ ਕੀ ਅਹੈ । ਨਾਮ ਗਾਰਗੀ ਨਗਨ ਸੁ ਰਹੈ ।

ਪਰਮਹੰਸਨੀ ਬਡ ਅਵਧੂਤਾ । ਤਿਮ ਭਾਗੋ ਗੁਰ ਢਿਗ ਅਵਧੂਤਾ ।37।

In the Vedas there is a story of [an asetic] named Gargee who lived naked. She was known as a Paramhansni [Brahmgyani - but term also used for a section of the Sanyasi order], in this same way [Mai] Bhago was a great ascetic of the Guru.


ਗਰਵੀ ਸਾਂਗ ਹਾਥ ਮਹਿਂ ਧਰੈ । ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਏਕ ਰਸ ਥਿਰੈ ।

ਕੇਤਿਕ ਮਾਸ ਨਗਨ ਜਬਿ ਰਹੀ । ਇਕ ਦਿਨ ਦੇਖਿ ਨਿਕਟ ਗੁਰ ਕਹੀ ।38।

While always remaining intoxicated in the flavour of the One Blissful Essence she would carry along with her a spear and a small metal pot in her hands. She remained naked for many months and one day when seeing the Guru, the Guru remarked:


'ਸੁਨਿ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਚਿਆਰੀ । ਕੁਲ ਨੈਹਰਿ ਸਸੁਰਾਰਿ ਉਬਾਰੀ ।

ਪਰਮਹੰਸ ਆਵਸਥਾ ਪਾਈ । ਤੁਝ ਕੋ ਦੋਸ਼ ਨ ਲਗੈ ਕਦਾਈ ।39।

"Listen oh truthful Mai Bhago, do not destroy your lineage and the [honour] of your In-Laws. [However] You have obtained the state of Paramhans [Brahmgyani] and you will not be blamed for anything.


ਰਹਨਿ ਦਿਗੰਬਰ ਤੁਝ ਬਨਿ ਆਈ । ਇਕ ਰਸ ਬ੍ਰਿੱਤਿ ਭਈ ਲਿਵਲਾਈ ।

ਤਨ ਹੰਤਾ ਸਭਿ ਰਿਦੇ ਬਿਨਾਸ਼ੀ । ਪਾਯੋ ਪਰਮ ਰੂਪ ਅਬਿਨਾਸੀ ।40।

You [have become comfortable] remaining naked; your mind is continuously attached to the flavour [of Paramatmaa]. The ego of your body has been destroyed in your heart; you have obtained the Highest Indestructible form.


ਤਊ ਸੰਗ ਤੂੰ ਰਹਤਿ ਹਮਾਰੇ । ਪਹਿਰਿ ਕਾਛੁ ਲਘੁ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰੇ ।

ਊਪਰ ਚੀਰ ਚਾਦਰਾ ਲੀਜੈ । ਦੇਹ ਅਛਾਦਹੁ ਸਮਾ ਬਿਤੀਜੈ । ' 41।

However even then you live with us, [for this reason], put on a Kach [underwear] and on your head tie a small Dastaar [turban]. Cover your body from now on with a shawl [Chadra]."


ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਮਾਨ ਤਿਨ ਲੀਨਾ । ਬਸਤ੍ਰ ਸਰੀਰ ਅਛਾਦਨ ਕੀਨਾ ।

ਕਰ ਮਹਿਂ ਸਾਂਗ ਸਦਾ ਗਹਿ ਰਾਖੇ । ਰਹੈ ਸੰਗ ਗੁਰ ਕੇ ਅਭਿਲਾਖੇ ।42।

Listening to the command of the Guru, Mai Bhago agreed and covered her body with clothing. Holding her spear always in her hand, [Mai Bhago] forever held the desire to live alongside the Guru.


ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ, ਐਨ ਪਹਿਲਾ, ਅਧਿਆਇ 22

Gurpratap Suraj Prakash Granth, 1st Ain, Chapter 22

158 views0 comments
  • Manglacharan FB
  • Manglacharan IG
  • Manglacharan YouTube

© 2017-2020 Manglacharan. All Rights Reserved.

Humble request for donation to Manglacharan Patreon

https://www.patreon.com/manglacharan