• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Master of Persian Poetry - Guru Gobind Singh Ji


ਸੱਤ ਸਾਲ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਤੀ ਭਈ । ਤਬ ਪਾਰਸੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸ਼ਉਕ ਮਨ ਪਈ ।9। At the age of seven, a keen desire arose in the mind of [Guru Gobind Singh] to write Persian. ਪਾਰਸੀ ਲਿਖਣ-ਪੜ੍ਹਨ ਸਿਖਣ ਸਾਹਿਬ ਲਗੇ । ਉਹ ਸਿਖ (ਹਰਿਜਸੁ) ਮੁਨਸ਼ੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਚਰਨਾਂ ਅਗੇ । ਏਕ ਸਾਂਲ ਮੋ ਪਾਰਸੀ ਸਿਖ ਲਈ । The Master began learning how to read and write Persian, and would sit at the feet of the Sikh, Munshi [writer] Harjasu, to learn. Within one year [Guru Gobind Singh] had learned Persian. Bansavalinama [1769] author: Kesar Singh Chhiber, page 125

67 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Manglacharan FB
  • Manglacharan IG
  • Manglacharan YouTube

© 2017-2020 Manglacharan. All Rights Reserved.

Humble request for donation to Manglacharan Patreon

https://www.patreon.com/manglacharan