• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

May the Battle Standards of our True King Forever Flutter High


The following is a beautiful poem by Sant Nihal Singh Ji.


ਵਾਹਨ ਸਿੰਗਾਰੇ ਰਹੇਂ ਬਾਜਤ ਨਗਾਰੇ ਰਹੇਂ,

ਦੁੱਜਨ ਡਰਾਰੇ ਰਹੇਂ ਭਾਗੇ ਭੀਮ ਰਾਹ ਕੇ ।

May our horses be beautifully decorated ! And our war drums always be beating !

May the tyrants always stay afraid from getting on the terrifying path !


ਸੰਗਤੇਂ ਆਬਾਦ ਰਹੇਂ, ਆਵਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਹੇਂ,

ਲਾਖੋਂ ਅਹਲਾਦ ਰਹੇ ਦੇਖਿਯੇ ਉਮਾਹ ਕੇ ।

May the devotees continue to prosper ! and the offerings keep coming !

May millions remain in delight after witnessing the religious processions !


ਗਾਦੀਆਂ ਅਟੱਲ ਰਹੇਂ, ਚੌਕੀਆਂ ਅਚੱਲ ਰਹੇਂ,

ਬੁੰਗੇ ਝਲਾ ਝੱਲ ਰਹੇਂ ਪੂਰੇ ਉਤਸਾਹ ਕੇ ।

May our authority (rule) last forever ! And the daily practices of singing hymns four times a day remain everlasting.

May our Towers fly high and be noticed by all !


ਲਾਗਤੇ ਦਿਵਾਨ ਰਹੇਂ ਗਾਵਤੇ ਸੁਜਾਨ ਰਹੇਂ,

ਝੂਲਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇਂ ਸਾਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ।

May our congregation always gather ! Singing the praises of the Lord !

Let our Battle Standards of our True King always fly high !This poem can be viewed in Gurmat Martand by Bhai Kahn Singh Nabha, Vol. II, page 617. It is written by Sant Nihal Singh Ji.

217 views0 comments

Recent Posts

See All