• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

"May You Ride Ahead With Us" - Guru Gobind Singh


ਨੳ ਲਖ ਐਰਾਟੀ ਮਿਲੈ, ਮਿਲੈ ਸਰਾਯਚੈ ਲਾਖ ॥ ਸ੍ਵਾ ਲਾਖ ਹਾਥੀ ਮਿਲੈ, ਦੇਹੁ ਯਹੈ ਅਭਿਲਾਖ ॥

May we receive 900,000 Airaki [war] horses, and 100,000 war drums. This prayer from your devotee is to receive 125,000 war elephants.


ਖਾਸ ਸ੍ਵਾਰੀ ਮੁਹਿ ਚਲੈ, ਨੇਜਹ ਲਖ ਨਿਸਾਨ ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਜੀਤਹਿ ਸਤ੍ਰ ਚੌਗਾਨ ॥

May You ride ahead with us, amongst our spears and standards. The Khalsa is Vahiguru's, [it shall] defeat all the enemies to the sound of their war drums.


ਯਹਿ ਲਾਲਚ ਗੁਣ ਤ੍ਵ ਕਹਯੋ ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਸਮਾਜ ॥ ਫਤਿਹ ਹੋਵੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ, ਉਦਯ ਅਸਤ ਲੌ ਰਾਜ ॥

Says Gobind, reciting your virtues, this is my desire for my brotherhood. The victory is the True Guru's, [who's] Kingdom extends from the sun rise to sun set.


- Sarbloh Granth [1699], Guru Gobind Singh

Page 837 Vol. 2, Budha dal Print.

195 views0 comments

Recent Posts

See All