• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Meaning of Ishnaan - Gobind Gitaਇਸਨਾਨ ਅਰਥ ਸੁਨ ਤੂੰ ਯਾਰ || ਸੁਨਨ ਪੜਨ ਧਾਰਨ ਬੀਚਾਰ || Listen my friend, the meaning of Ishnaan [bathing] really is when 'Listens', 'Reads', 'Instills' and Contemplates [the teachings] ਐਸਾ ਇਸਨਾਨ ਕਰੈ ਕੇ ਕੋਇ || ਅਰਜਨ ਵਹੀ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਹੋਇ ||੬੪|| Someone who performs this type of Ishnaan [bathing], oh Arjuna, only they are fruitful in their endeavors

Gobind Gita, author: Guru Gobind Singh, page 420

164 views0 comments

Recent Posts

See All