• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Meat Served in Guru Angad Dev Ji's LangarWhen Bibi Amaro went with her uncle-in-law to meet, Amar Das, to meet Guru Angad, they were taken to eat Langar, Mehima Prakash (1776 CE) describes it as follows:⁣

ਲੇ ਚਲੇ ਸਾਥ ਲੰਗਰ ਕੇ ਮਾਹਿ । ਸੰਗੀ ਸਗਲ ਬੁਲਾਏ ਤਾਹਿ ।⁣

They were taken to the Langar [Bibi Amaro and Amardas], and Guru Angad called all the attendants [to serve them]. ⁣

ਮਾਸ ਭਇਓ ਸਿਧ ਰਸੋਈ । ਅਵਰ ਦਾਲ ਭਾਤ ਭੀ ਹੋਈ ।⁣

Amongst the food was meat and other types of lentils as well. ⁣

The text mentions how Guru Angad also ate with them, the text describes it by saying:⁣

ਜਬ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖਾਇਆ । ਮਹਾਂ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ ਹੋਇ ਆਇਆ । ⁣

When Guru Angad ate the Maha-Prashad [the meat sacrament], he was filled with great bliss. ⁣

ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਕਹੈ । ਜੋ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਲਹੈ । ⁣

What can one say about the Prasad [sacrament's] of the True Guru, whoever has enjoyed it has attained its bliss. ⁣

Mehima Prakash (1776 CE), Sakhi 9, page 111

411 views0 comments

Recent Posts

See All