• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Merit of Cold Water Bathing
ਸੀਤਲ ਜਲ ਕੋ ਅੰਗੀਕਾਰੈ । ਕੇ ਨਹਿ ਸਕਤਿ ਤਪਤ ਕਰਿ ਬਾਰੈ । ਬਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨ ਦਿਵਸੁ ਬਿਤਾਵੈ । ਬਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨ ਭੋਜਨ ਖਾਵੈ ।⁣

Use cold water to bathe, if you don't have strength then warm the water, but don't go a day without bathing, do not eat without first bathing. ⁣

ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ, ਰੁਤਿ ੩, ਅਧਿਆਇ ੫੦⁣

Suraj Prakash Granth, Rut 3, Chapter 50⁣

Author: the Great Poet Santokh Singh

203 views0 comments

Recent Posts

See All