• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Merit of Cold Water Bathing
ਸੀਤਲ ਜਲ ਕੋ ਅੰਗੀਕਾਰੈ । ਕੇ ਨਹਿ ਸਕਤਿ ਤਪਤ ਕਰਿ ਬਾਰੈ । ਬਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨ ਦਿਵਸੁ ਬਿਤਾਵੈ । ਬਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨ ਭੋਜਨ ਖਾਵੈ ।⁣

Use cold water to bathe, if you don't have strength then warm the water, but don't go a day without bathing, do not eat without first bathing. ⁣

ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ, ਰੁਤਿ ੩, ਅਧਿਆਇ ੫੦⁣

Suraj Prakash Granth, Rut 3, Chapter 50⁣

Author: the Great Poet Santokh Singh

26 views0 comments
  • Manglacharan FB
  • Manglacharan IG
  • Manglacharan YouTube

© 2017-2020 Manglacharan. All Rights Reserved.

Humble request for donation to Manglacharan Patreon

https://www.patreon.com/manglacharan