• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Never Look at Anyone as EqualAfter blessing Sikhs with Khande Di Pahul, Guru Gobind Singh then advised his newly fashioned Singhs:⁣

ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ ਤੇ ਲੈ ਬਖਸੀਸ ਬਨੋ ਛਿਤ ਈਸ ਹਤੋ ਤੁਰਕਾਨਾ ।⁣

"Take the Grace from the Divine, whose Battle-Standard is the Sword, become the Kings of the world after destroying the Turks. ⁣

ਸੰਘਰ ਤੇ ਨ ਮਿਟੋ ਕਬਹੂੰ ਦੁਹੂੰ ਲੋਕਨ ਕੋ ਸੁਖ ਜਾਨਿ ਮਹਾਨਾ ।⁣

You will never be wiped off the battlefield, you'll experience great bliss in this life and the next! ⁣

ਰਾਜ ਕਰੋ ਧ੍ਰਮ ਕੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਹੁ ਭੋਗਹੁ ਭੋਗ ਅਨੇਕ ਬਿਧਾਨਾ । ⁣

Righteously rule and protect others, you'll enjoy countless pleasures of all varities. ⁣

ਅੰਤ ਸਮੈਂ ਗਤਿ ਆਛੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਆਨ ਪਿਖੌ ਅਪਨੇ ਨ ਸਮਾਨਾ ।⁣

And at the end of your life you'll obtain the highest position - never look at anyone else as equals! [i.e. The Khalsa is Supreme]"⁣

Gurpratap Suraj Prakash [1843 CE], author: the Great Poet Santokh Singh⁣

Rut 3, Chapter 20⁣

ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕ੍ਰਿਤ: ਮਹਾਂਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ⁣

ਰੁਤਿ 3, ਅਧਿਆਇ 20

216 views0 comments

Recent Posts

See All