• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Oneness of All (Monism) - Gobind Gitaਸੋ ਨਰ ਆਪ ਬਿਸਨ ਹੀ ਹੋਇ || ਬਿਸਨ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਇ || Thus, a man himself is Bishan [The All-Pervading] ! There is no second to that Bishan [All-Pervading].

ਹੇ ਖਾਲਸਾ ਹਮ ਤੁਮ ਸਭ ਬਿਸਨ || ਜੋ ਦੇਖੋ ਸੋ ਏਕੋ ਕ੍ਰਿਸਨ || Oh Khalsa ! Understand, yourself and others to be all Bishan [the All-Pervading], whatever you see is that One Krishna ਸਭੀ ਅਕਾਲ ਏਕ ਤੁਮ ਜਾਨੋ || ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਮਾਨੋ || You should understand everything is to be that One Akaal [the Deathless], understand the entire world as the form of Akaal [the Deathless] Gobind Gita, author: Guru Gobind Singh

176 views0 comments

Recent Posts

See All