• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

'Poet Raam' & 'Poet Shyam' - Sarbloh Granth


An important passage within the Sarbloh Granth Sahib, here we find Guru Gobind Singh using two of his most common pseudonym's 'Raam' and 'Syaam' in succession. These pseudonym's are markers for the writings of Guru Gobind Singh, and are frequently found within the Dasam Granth Sahib along with the Sarbloh Granth.


ਹਰਿ ਕੀ ਗਤਿ ਕੋਊ ਨ ਜਾਨ ਸਕੈ, ਹਰੀ ਭਗਤਿ ਅਧੀਨੀ ਭਾਵਤੁ ਹੈਂ ॥

No one can comprehend the state of Hari, but Hari loves the subservience of His devotees.


ਜਾ ਕਹਿ ਫੁਰਨ ਕਰਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਅਸੰਖਨ, ਉਤਪਤਿ ਪ੍ਰਲ੍ਯ ਕਰਾਵਤੁ ਹੈਂ ॥

[Hari] is that Being who with one thought has created endless universes; originating them and ending them in that one thought.


ਕਬਿ ਰਾਮ ਦੇਖਹੁ ਯਹਿ ਰੀਝ ਧਨੀ, ਨਿਜ ਭਗਤਿ ਮਹਾਤਮ ਸੁਚਾਵਤੁ ਹੈਂ ॥9॥515॥1047॥3366॥

Poet Raam [Guru Gobind Singh] says, look at what pleases Hari, the constant remembrance of His devotees.


ਭਾਰਥ ਮੈ ਹਰਿ ਸਾਰਥਿ ਪਾਰਥ, ਕੁਰੁ ਪੰਡੁ ਦੁਹੁਨ ਲਰਾਵਤੁ ਹੈਂ ॥

In the land of Bharat, Hari was the charioteer for Arjuna, and caused the Kauravas and the Pandavas battle in war.


ਹ੍ਵੈ ਸਾਛਿ ਤਹਾਂ ਰਚਿ ਵੈਰੁ ਵਿਰੋਧਨੁ, ਅਭਗਤਿਨ ਨਾਸ ਕਰਾਵਤੁ ਹੈਂ ॥

Watching as a witness, at that place he instilled hate and enmity between the two; but in doing so destroyed the cynics.


ਹਰਿ ਅੰਗ ਸਦਾ ਨਿਜ ਭਗਤਿਨ ਕੇ, ਰਥ ਹਾਂਕਤਿ ਬੀਰ ਬਤਾਵਤੁ ਹੈਂ ॥

Hari is always at hand and near to His devotees; being the charioteer to his devoted warrior.


ਕਬਿ ਸ੍ਯਾਮ ਬਿਨਾ ਘਨਸ੍ਯਾਮਹਿ ਕੈ, ਅਸਿ ਔਰਨ ਤੇ ਨ ਬਨਾਵਤੁ ਹੈਂ ॥10॥516॥1048॥3367॥

Poet Syaam says, without Krishna, there is nothing else in the world worthwhile.


ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ, ਭਾਗ 2, ਪੰਨਾ 549

Sarbloh Granth Sahib, Volume 2, Page 549

111 views0 comments

Recent Posts

See All