• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Qualities of a Khalsa - Sarbloh Granth
ਐਸੇ ਗੁਣ ਹਰਿ ਖਾਲਸਹਿ ਬਖਸ਼ੈ ਭਗਤਿ ਗਯਾਨੀ ਰਾਜਜੋਗੇਸ੍ਵਰ ॥

Hari bestowed these qualities to the Khalsa:

To be a devotee

Imbued with wisdom

The kings of kings &

The ascetic of ascetics


ਛਤ੍ਰਿਯਬ੍ਰਿਤਿ ਅਨਨਯੁਪਾਸਕ ਤਯਾਗੀ ਹਠੀ ਸੂਰ ਭਵਨੇਸ੍ਵਰ ॥

With a warrior mindset

Devoted only to One

A renunciate

A tenacious warrior &

The king of the land


Sarbloh Granth: Volume 2, page 529

192 views0 comments

Recent Posts

See All