• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Recognize your True Self - Passage from Sri Sarbloh Guru Granth Sahib


ਜਲ ਤਰੰਗ ਭੇਦ ਕਛੁ ਨਾਹਿਨ ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮ ਲਹਿੱਯੇ ॥

ਬ੍ਰਹਮਹਿ ਜੀਵ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਹਿ ਸਾਗਰ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਸਿੰਧੁ ਅਹਿੱਯੇ ॥

There is no difference between a wave and the water from which it emerges, recognize Jiva, Brahm and Parmatma to be the same

Brahm is indeed Jiva and Jiva is indeed Parbraham, just as the drop is the ocean and the ocean is the drop

[Sri Sarbloh Granth Sahib, Vol. II, Pg. 530]ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ ॥

O my mind, you are the embodiment of the Divine Light - recognize your own origin.

[Sri Adi Guru Granth Sahib, Pg. 441]

114 views0 comments

Recent Posts

See All