• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Salok Dumallay Da Translation


ਸਜੈ ਜੋ ਦੁਮਾਲਾ ਛੁਟੈ ਖੂਬ ਫਰਰਾ ॥ ਅਜਬ ਸੋਹੇ ਚੱਕਰ ਖੰਡੇ ਤੋੜੇ ਵਾਲਾ ॥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਬੁਲਾਇਆ ॥ ਚਲੈ ਗੋ ਤੋਰ ਜੈਸਾ ਪੰਥ ਐਸਾ ਮੁਖ ਸੇ ਅਲਾਇਆ ॥

"The double layered turban [Dumalla], with its wrapping in steel wire and quoits, beautifully topped with a Battle standard [Farla], looks so wonderful on your face", remarked Guru Gobind Singh Ji to Sahibzada Fateh Singh Ji, and [Guru declared], "A section of Sikhs shall follow in your path".


ਹਮ ਅਕਾਲੀ ਸਭ ਕੇ ਵਾਲੀ ਹਮਰਾ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ ਹੈ ॥

We are known as the Akali's, protector of all, and our Panth [Path] is distinct from all.


ਦੀਨ ਮਜਬ ਕਾ ਜੁਧ ਜੋ ਕੀਨਾ ਖੰਡਾ ਫੜਿਆ ਦੁਧਾਰਾ ਹੈ ॥

Holding our double edged Khandas in our hand we fought the battle to establish true religion.


ਛਈ ਮਈ ਮਾਰ ਸਭ ਦੂਰ ਕੀਨੀ ਸਲੋਤਰ ਫੜਿਆ ਕਰਾਰਾ ਹੈ ॥

We have eliminated the shadow of Maya with our fierce Salotar [Club] held in our hands.


ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਮੈ ਬੁੰਗਾ ਹਮਾਰਾ ਮਹਾਂਕਾਲ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ॥

The top dome of our turban reaches the heavens above and the one Greater Than Death protects us.


ਸਿਰ ਪਰ ਮੁਕਟ ਮੁਕਟ ਪਰ ਚੱਕਰ ਆਇਆ ਅਜਬ ਹੁਲਾਰਾ ਹੈ ॥

Upon our head is a crown, around this crown is our Chakar [quoit], it has lifted us into divine bliss!


ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਧ ਆਗੇ ਸੀਸ ਹਮਾਰਾ ਹੈ ॥

In front of you, Guru Nanak and Guru Gobind Singh, we place our heads.


ਲੱਟ ਪੱਟ ਫਰਰੇ ਸਜ ਰਹੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦਨ ਕੀ ਭਈ ਝੰਕਾਰ ॥

May the Farlas [Battle Standards on Turbans wore by Akali Nihungs], constantly wave freely, and the Word of the Guru ever resound.


ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ ਸਬ ਕੁਲ ਲੀਆ ਉਧਾਰ ॥

The Master, Guru Gobind Singh Ji, has emerged and has saved generations to come!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

The above is the oral tradition component of the Salok Dumallay Da, in the Budha Dal gutka.

913 views0 comments

Recent Posts

See All