• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Saver of Sinners - Sarbloh Granthਪਾਵਨ ਪਤਿਤ ਬਿਰਦ ਪ੍ਰਭੁ ਸਨ੍ਯਤ ਯਹਿ ਆਸਰ ਨਿਸਚੈ ਮਨ ਆਨਾ ॥⁣

I have heard your nature is to save the Patits [those who have fallen]; I have unquestionable faith about this in my mind. ⁣

ਬ੍ਯਾਧ ਅਜਾਮਲ ਗਨਿਕਾ ਤਾਰੀ ਗ੍ਰਿਧ ਗ੍ਰਾਹ ਗਜ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਨਾ ॥⁣

You have liberated the hunter [who killed Krishna], the [prostitute-visiting] Ajamal, [the prostitute] Ganika, and Jatayu [the King of Vultures]; you took away the fear from the entrapped Elephant. ⁣

ਧੀਰਜ ਹੋਤ ਸੁਨੈ ਬਿਰਦ ਰਛਕ ਥਰ ਥਰ ਕੰਪਤਿ ਪਾਪ ਭਰਾਨਾ ॥

I am convulsing and trembling in fear, being filled with sin, but I have some peace of mind hearing your nature is to save [the sinners]. ⁣

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਟਾਛ ਦ੍ਯਾ ਨਿਧਿ ਤੇਰੋ ਬਡੁ ਆਸਰ ਉਰ ਅੰਤਰਿ ਮਾਨਾ ॥⁣

Look gracefully at me oh Treasure of Compassion; within my mind and heart this is my one hope. ⁣

ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ, ਕ੍ਰਿਤ: ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ⁣

ਭਾਗ 1, ਅੰਗ 158⁣

Sarbloh Granth, author: Guru Gobind Singh Ji Maharaj⁣

Volume 1, Page 158

332 views0 comments

Recent Posts

See All