• ਮੰਗਲਾਚਰਨ

Singhs - Holders of Great Power


ਨਵਤਨ ਪੰਥ ਮਰਯਾਦ ਧਰਿ ਕਰੈ ਕਲਕੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ॥ The Kalgi wearing Guru brought forth this new Panth, established in a code of conduct

ਸੀਸ ਕੇਸ ਨੀਲੰਬਰੀ ਸਿੰਘ ਸੰਗਿਆ ਤੇਜ ਨਿਵਾਸ ॥ Adorning Kesh [uncut hair] on their head, wearing blue; they are called Singhs, they are the holders of great power

ਸਭ ਦੇਸਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਪਠਾਇਆ ॥ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਫੁਰਮਾਇਆ ॥ Throughout all countries the commandment was proclaimed; in taking Khandey Di Pahul

ਸਿੰਘ ਸੰਗਿਆ ਕਰਿ ਨਾਮ ਬੁਲਾਵੋ ॥ ਜਪ ਅਕਾਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ॥ They shall have their names called as Singh; chanting Akaal they shall merge with the eternal Bliss ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਾਖੀ 226 (1776 CE) Mehima Prakash, Sakhi 226 (1776 CE)

138 views0 comments

Recent Posts

See All